OBCHODNÍ PODMÍNKY MARKETINGOVÉ SPOLUPRÁCE

provizního systému Air Bank a Zonky umístěného na internetové adrese www.airbank.cz a adrese www.zonky.cz

Poskytovatelem provizního systému je:

Air Bank a.s.

se sídlem Evropská 2690/17, 160 00, Praha 6 - Dejvice

IČO: 29045371, DIČ: CZ699004328, kontaktní e-mail: affiliate@zonky.cz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16013

zastoupená Ing. Pavlem Pfauserem, členem představenstva a Ing. Karlem Horákem, členem představenstva

(dále jen jako „Poskytovatel“) 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran:
   1. vzniklé v souvislosti s dohodou o spolupráci uzavřenou mezi Partnerem a Poskytovatelem;
   2. vzniklé v souvislosti s účastí v provizním systému Poskytovatele.
  • Registrací do provizního systému, při které Partner uvede minimálně povinné údaje označené hvězdičkou a jeho IČO, a zaškrtnutím políčka s těmito obchodními podmínkami vyslovují Partner i Poskytovatel svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami a zároveň se obě strany zavazují řídit se těmito obchodními podmínkami v průběhu trvání spolupráce stran.
  • V otázkách těmito obchodními podmínkami neupravených se vztahy mezi Partnerem a Poskytovatelem řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
  • Provizní systém je provozován prostřednictvím aplikace AffilBox, kterou poskytuje společnost AffilBox s.r.o., Jahnova 8, Pardubice, 530 02, IČ: 28777000; DIČ: CZ28777000.
 1. VYMEZENÍ POJMŮ
 • Dohoda o spolupráci je jakákoliv dohoda uzavřená dle těchto obchodních podmínek mezi Poskytovatelem a Partnerem, a jejímž účelem je propagace zboží, služeb nebo činnosti Poskytovatele. Dohoda o spolupráci je uzavírána elektronicky a není poskytována v písemné podobě. Dohoda je uzavřena tím, že Partner stisknutím potvrzovacího tlačítka v provizním systému přijme podmínky spolupráce navrhované Poskytovatelem a Poskytovatel schválí webové stránky Partnera jako stránky vhodné k propagaci produktu Poskytovatele a Partnerovi zašle potvrzující e-mail. Dohoda o spolupráci není příkazní smlouvou ani smlouvou o obchodním zastoupením.
 • Kampaň určuje rozsah marketingové a jiné činnosti, který Poskytovatel blíže definuje v provizním systému a nabízí jej Partnerovi k propagaci. Kampaní se zejména rozumí to, které služby či webové stránky Poskytovatele mají být prostřednictvím provizního systému propagovány.

·       Konverze je akce Návštěvníka, která je cílem kampaně. Konverzí se rozumí situace, kdy Návštěvník pomocí činnosti vyvíjené Partnerem navštíví webové stránky airbank.cz nebo zonky.cz, na kterých vyplní žádost o produkt Poskytovatele a Poskytovatel, na základě Návštěvníkem poskytnutých údajů, uzavře s Návštěvníkem Smlouvu o úvěru.

·       Metody propagace jsou marketingové a jiné obdobné činnosti Partnera, kterými Partner propaguje služby Poskytovatele. Metodami propagace se rozumí zejména umístění reklamního obsahu (zejm. bannerů) na webových stránkách Partnera;

·       Návštěvníkem je osoba, která navštíví webové stránky Poskytovatele na základě činnosti vyvíjené Partnerem v rámci povolených Metod propagace.

 • Partnerem je fyzická osoba starší osmnácti let nebo právnická osoba, která se na základě registrace účastní provizního systému Poskytovatele.
 • Provizním odkazem se rozumí unikátní odkaz přidělený Partnerovi v rámci provizního systému. Partner má nárok na provizi pouze v případě, že byl jeho provizní odkaz využit při uskutečnění schválené Konverze.
 • Provizním účtem je účet Partnera vedený Poskytovatelem v internetové aplikaci AffilBox v rámci administrace provizního systému, ke kterému má Partner on-line přístup. Na účtu jsou evidovány údaje týkající se zejména počtu Návštěvníků, objednávek a jejich stavu.
 • Webové stránky Poskytovatele jsou stránky Poskytovatele umístěné na adrese airbank.cz a zonky.cz .
 1. ÚČAST V PROVIZNÍM SYSTÉMU
 • Účast v provizním systému vzniká registrací Partnera v provizním systému pomocí aplikace AffilBox a následném schválení registrace Poskytovatelem.
 • V rámci provizního systému Partner propaguje služby Poskytovatele pomocí Metod propagace.
 • Partner plně odpovídá za veškeré škody, které způsobí svým jednáním v rozporu s těmito podmínkami a/nebo právním řádem České republiky Poskytovateli, jiným uživatelům webových stránek Poskytovatele nebo třetím osobám.
 • Partner odpovídá Poskytovateli za správnost a úplnost údajů uvedených při registraci. V případě změn v uvedených údajích je Partner povinen o této skutečnosti bezodkladně Poskytovatele informovat. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé Partnerovi z důvodu neoznámení změn v údajích.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI PARTNERA
 • Partner je povinen dbát na to, aby svou činností nepoškozoval či neohrožoval dobré jméno a pověst Poskytovatele či jím nabízených služeb.

·       Partner se zavazuje vyvíjet činnost směřující k tomu, aby Poskytovatel měl možnost sjednávat s klienty Smlouvy o úvěru a propagovat Poskytovatele pouze na webových doménách písemně schválených dopředu Poskytovatelem. Pro účely tohoto ustanovení se za písemnou formu považuje i souhlas udělený elektronicky.

 • Partner nesmí propagovat služby Poskytovatele na webových stránkách, jejichž obsah může jakýmkoliv způsobem porušovat právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Zejména se jedná o webové stránky s pornografickým obsahem a nelegálním obsahem a o webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví či propagování těchto činností.
 • Partner je povinen chránit své přístupové údaje ke svému proviznímu účtu před zneužitím třetí osobou. Poskytovatel neodpovídá za škodu, která Partnerovi takovým zneužitím vznikne.
 • Partner je oprávněn využít k propagaci Poskytovatele všech textových a obrazových materiálů, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti Poskytovatele nebo ke kterým má Poskytovatel platnou licenci, a které jsou Partnerovi za tímto účelem Poskytovatelem poskytnuty nebo zpřístupněny v provizním systému. Bez předchozího souhlasu Poskytovatele není Partner oprávněn použít poskytnuté materiály jinak než pro účely Kampaně.

·       Partner se zavazuje při tvorbě reklamních materiálů vycházet z produktových informacích předaných Poskytovatelem a takto vytvořené reklamní materiály předložit Poskytovateli ke schválení. Bez předchozího schválení Poskytovatelem není Partner oprávněn zveřejnit jakékoliv reklamní materiály týkající se Poskytovatele. Pokud Poskytovatel předá Partnerovi aktualizované produktové informace, je Partner povinen do 7 pracovních dní aktualizovat reklamní materiály a tuto aktualizaci zaslat Poskytovateli ke schválení.

 • Partner nesmí bez předchozího souhlasu Poskytovatele jakkoliv pozměňovat HTML kódy, grafickou podobu či obsah reklamních ploch (například bannerů) poskytnutých mu Poskytovatelem k použití v rámci Kampaně.

·       Partner není oprávněn rozesílat obchodní sdělení týkající se Poskytovatele. Pokud bude Poskytovatelem zjištěna taková aktivita Partnera, je Poskytovatel oprávněn uzavřít provizní účet Partnera. Partnerovi zároveň v takovém případě zaniká nárok na provize, které mu dosud nebyly vyplaceny. Poskytovatel však může Partnerovi předem písemně dát souhlas zasílání reklamních emailů. Veškeré emaily je Partner oprávněn rozesílat pouze ve znění a grafické úpravě, která bude předem Poskytovatelem odsouhlasena. Při rozesílce obchodního sdělení – emailů ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve které bude propagován Poskytovatel nebo jeho produkt či služba, se Partner zavazuje dodržovat právní předpisy České republiky nebo jiné přímo použitelné právní předpisy Evropské unie, zejména zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (zejména označení jako reklamní sdělení).  Partner se zavazuje, že bude rozesílat obchodní sdělení elektronickými prostředky pouze na klienty, kteří ktomu dali předchozí souhlas a že klient má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet odesílatele odmítnout souhlas stakovýmto využitím svého elektronického kontaktu i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.  Každý takovýto email musí být zřetelně a jasně označena jako obchodní sdělení. Každý takovýto email nesmí skrývat nebo utajovat totožnost odesílatele, jehož jménem se komunikace uskutečňuje. Každý takovýto email musí být zaslán splatnou adresou, na kterou by mohl adresát přímo a účinně zaslat informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace odesílatelem nadále zasílány. Partner se zavazuje nahradit Poskytovateli veškerou škodu, která mu vznikne porušením právních předpisů týkajících se reklamy nebo obchodních sdělení ze strany Partnera.

 • Partner se zavazuje, že nebude propagovat Poskytovatele rozesíláním zpráv na diskuzních fórech nebo jako komentáře na sociálních sítích nebo článcích a jiných příspěvků na internetu, pokud daný příspěvek / článek nebyl vydán Partnerem.
 • Partner nesmí:
  • používat SEO na brand; komunikovat a propagovat vizuály / bannery Poskytovatele mimo webovou stránku vlastněnou Partnerem; používat sociální sítě k propagaci kampaně; používat incentivní marketing; v PPC inzerátech (např. Google Adwords, Seznam Sklik,…) spouštět inzeráty na brand/trademark (obchodní jméno Zonky, Air Bank, ani jiná označení Air Bank, které jsou zapsána jako ochranná známka)
 • Bannery, texty a další obsah umístěný v rozhraní aplikace AffilBox a provizního systému, včetně programového vybavení webového rozhraní a provizního systému, je chráněn autorským právem Poskytovatele nebo společnosti OLYMPIC s.r.o., a může být chráněn dalšími právy třetích osob. Obsah nesmí být Partnerem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen ani použit žádnou třetí stranou k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Poskytovatele nebo jiného držitele autorských práv. Právo použít chráněný materiál v souladu s článkem 4.4 těchto podmínek není tímto ustanovením dotčeno.
 1. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
 • Poskytovatel se zavazuje v rámci schvalování provizí pravidelně schvalovat Konverze Partnera. O schválení Konverze bude Partner informován prostřednictvím svého provizního účtu.
 • Poskytovatel neodpovídá za případnou škodu způsobenou propagací programů zapojených v provizním systému.
 • Poskytovatel se zavazuje vyplatit Partnerovi za jím uskutečněné schválené Konverze provizi dle článku 6 těchto obchodních podmínek.

·       Poskytovatel se zavazuje Partnerovi předávat aktuální produktové informace k produktům, které jsou předmětem spolupráce, včetně aktualizací těchto produktových informací a spolupracovat s Partnerem při schvalování Partnerem navržených reklamních a propagačních materiálů.

 • Poskytovatel je oprávněn vyžádat si ke schválení propagační e-maily a další texty, které Partner chce v Kampani použít. Materiály a informace, které Poskytovatel Partnerovi poskytne, nesmí Partner bez souhlasu Poskytovatele pozměňovat ani upravovat.
 • Poskytovatel je oprávněn kdykoliv měnit či doplňovat znění těchto obchodních podmínek. Změnu obchodních podmínek je Poskytovatel povinen Partnerovi oznámit prostřednictvím kontaktního e-mailu, který Partner zadal při registraci. Nové znění obchodních podmínek bude vůči Partnerovi účinné od jeho oznámení. V případě, že Partner s novými obchodními podmínkami nesouhlasí, může Dohodu o spolupráci vypovědět způsobem stanoveným v bodu 10.2. písm. b).
 1. PROVIZE
 • Výše provize včetně dalších podmínek vzniku nároku na provizi je stanovená v Provizním memorandu, které Partner najde po úspěšné registraci do provizního systému Poskytovatele ve svém Provizním účtu. Provizní memorandum má přednost před ustanoveními těchto obchodník podmínek.
 • Provize budou Poskytovatelem schvalovány průběžně. O schválení provize bude Partner informován prostřednictvím svého Provizního účtu.
 1. VÝPLATA PROVIZE
  • Partner vždy k 15. dni v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém ke Konverzi došlo, vystaví fakturu na základě informací uvedených ve svém Provizním účtu, ve kterém bude uvedena výsledná částka za předcházející měsíc, kterou může Partner fakturovat. Pro vyplacení provize je nutné vystavit fakturu a odeslat ji na e-mail Poskytovatele affiliate@zonky.cz nebo ji nahrát do aplikace AffilBox.
  • Partner nevystaví fakturu pouze v případě, že mu v kalendářním měsíci, za který by měla být faktura vystavena, nevznikl žádný nárok na výplatu provize.
  • Splatnost faktury vystavené Partnerem nesmí být méně než 30 dní od jejího doručení Poskytovateli. Je-li na faktuře uvedena kratší doba splatnosti, je faktura splatná 30 dnů od doručení.
  • Výše celkové provize požadované Partnerem k vyplacení musí odpovídat údajům uvedeným na Provizním účtu ke dni, ke kterému její vyplacení Partner požaduje. Poskytovatel je oprávněn žádost Partnera a správnost uvedených údajů přezkoumat. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí oznámí Poskytovatel Partnerovi svá zjištění, přičemž se strany zavazují poskytnout si součinnost potřebnou k vyřešení této záležitosti. Po dobu řešení takové záležitosti se staví lhůty stanovené k vyplacení provizí.
  • Vyplácení provizí probíhá výhradně bankovním převodem v CZK (korunách českých) na bankovní účet Partnera, přičemž Partner je povinen sdělit Poskytovateli veškeré údaje potřebné pro uskutečnění platby (zejména číslo účtu).
 1. NÁMITKY PARTNERA
  • Partner má v případě pochybností zejména o správnosti evidence zprostředkovaných Konverzí nebo schválených provizí možnost uplatnit u Poskytovatele své námitky. V takovém případě je Partner povinen předložit všechny dostupné údaje a záznamy, které s námitkami souvisejí.
  • Partner má právo uplatnit své námitky do 30 dnů ode dne vzniku skutečnosti, která je důvodem námitky. Na pozdější námitky není Poskytovatel povinen reagovat.
  • Námitky musí být Partnerem zaslány Poskytovateli v písemné formě, kterou se rozumí také e-mailová zpráva zaslaná na kontaktní e-mail Poskytovatele. Za řádně uplatněnou námitku se považuje pouze taková námitka, která je Poskytovateli řádně doručena, je čitelná a obsahuje všechny informace a podklady, které jsou potřebné k úplnému posouzení námitky Poskytovatelem.
  • Posouzení a rozhodnutí o podaných námitkách je plně v kompetenci Poskytovatele. Námitky jsou Poskytovatelem vyřizovány zpravidla ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení Poskytovateli. Rozhodnutí Poskytovatele je poté oznámeno Partnerovi.
 1. SMLUVNÍ SANKCE 
 • V případě, že Partner poruší kteroukoli z povinností stanovených v těchto obchodních podmínkách, je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Partnerovi za každý zjištěný nedostatek pokutu ve výši až 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). V případně vážných porušení povinností na straně Partnera je Poskytovatel oprávněn ukončit spolupráci s Partnerem s okamžitou účinností.
 •  Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne v důsledku jednání Partnera v rozporu s Dohodou o spolupráci Poskytovateli dle rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci (např. Česká obchodní inspekce, Úřad pro ochranu osobních údajů, Ministerstvo financí, finanční arbitr) povinnost uhradit jakoukoli pokutu, případně bude-li stanovena Poskytovateli jiná sankce, je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Partnerovi kompenzaci této pokuty či jiné sankce, a to v penězích. Nárok na náhradu škody v rozsahu převyšujícím výše uvedenou kompenzaci zůstává Poskytovateli zachován. Výše uvedené však neplatí v případě, že pokuta či jiná sankce byla uložena v důsledku plnění písemných pokynů Poskytovatele.  
 • Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody, na niž mají smluvní strany nárok ve výši přesahující smluvní pokutu. 
 • Oprávněně vyúčtovanou smluvní pokutu, jakož i oprávněně vyúčtovanou náhradu škody včetně kompenzace uložené pokuty či jiné sankce je Partner povinen uhradit v požadované výši nejpozději do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy Poskytovatele k jejich úhradě, a to na účet uvedený ve výzvě. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel může započíst úhradu smluvní pokuty proti vyplacení provize dle čl. 6 a 7 těchto obchodních podmínek.  
 • Smluvní strany se dohodly, že smluvní sankce, jakož i náhradu škody včetně kompenzace uložené pokuty či jiné sankce, mohou zcela nebo zčásti nepožadovat. Ukončením účasti Partnera v provizním systému Poskytovatele není nikterak dotčeno právo Poskytovatele na úhradu smluvních sankcí a náhradu škody včetně kompenzace uložené pokuty či jiné sankce dle těchto obchodních podmínek.
 1. DOBA TRVÁNÍ DOHODY O SPOLUPRÁCI A JEJÍ ZÁNIK
  • Dohoda o spolupráci je uzavřena na dobu neurčitou.
 • K zániku Dohody o spolupráci může dojít:
 1. Dohodou mezi Poskytovatelem a Partnerem.
 2. Výpovědí Poskytovatele nebo Partnera. Výpověď musí být učiněna v písemné formě nebo e-mailem a doručena druhé smluvní straně, a to i bez udání důvodů. Dohoda o spolupráci zaniká dnem doručení oznámení o výpovědi druhé smluvní straně.
 3. Odstoupením od Dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn od dohody odstoupit, jestliže bude prokázáno, že Partner postupuje v rozporu s těmito obchodními podmínkami, právními předpisy nebo dobrými mravy. Oznámení o odstoupení musí být učiněno v písemné formě nebo e-mailem a doručeno Partnerovi s uvedením důvodu odstoupení. Dohoda o spolupráci poté zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení Partnerovi. Odstoupením od Dohody o spolupráci ze strany Poskytovatele zaniká Partnerovi nárok na dosud nevyplacené provize. V případě, že porušením těchto obchodních podmínek nebo právních předpisů vznikla Poskytovateli škoda, je Partner povinen ji nahradit v plné výši (výše škody se nesnižuje o nevyplacené provize).
 4. Odstoupením od Dohody o spolupráci ze strany Partnera. Partner je oprávněn od dohody odstoupit, pokud mu nebude ze strany Poskytovatele i přes předchozí písemnou výzvu vyplacena provize.
 • Zánik Dohody o spolupráci nemá vliv na případné nároky na náhradu škody.
 • V případě zániku Dohody o spolupráci na základě dohody nebo výpovědi je Partner oprávněn vyžádat si vyplacení provizí u Poskytovatele, na které mu ke dni zániku dohody o spolupráci vznikl nárok. Provize budou Partnerovi vyplaceny nejpozději do 14 dnů ode dne doručení faktury.
 1. DŮVĚRNÉ INFORMACE, OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ
 • Veškeré dokumenty, jakož i jiné podklady, jež Poskytovatel Partnerovi předá za účelem plnění předmětu Dohody o spolupráci zůstávají ve vlastnictví Poskytovatele. Po ukončení platnosti daného dokumentu či jiného podkladu, jakož i po zániku Dohody o spolupráci, je Partner povinen veškeré nespotřebované dokumenty a podklady vrátit (přichází-li to v úvahu), a to nejpozději do 15 pracovních dnů od rozhodné skutečnosti, pokud se strany v konkrétním případě nedohodnou jinak (např. skartace, vymazání, odstranění).
 • Partner se zavazuje udržovat v tajnosti veškeré informace zjištěné v souvislosti s plněním předmětu Dohody o spolupráci, tedy zejména veškeré skutečnosti tvořící obchodní tajemství Poskytovatele, nezpřístupňovat je bez písemného souhlasu Poskytovatele třetím osobám a nepoužívat takovéto informace bez písemného souhlasu Poskytovatele ve svůj či cizí prospěch nad rámec plnění předmětu Dohody o spolupráci; předmětný závazek trvá i po zániku Dohody o spolupráci. Partner bere na vědomí, že předmětem obchodního tajemství Poskytovatele jsou mimo jiné i tyto obchodní podmínky včetně všech příloh, dodatků a dalších dokumentů s nimi souvisejících a dále podklady používané při činnosti Partnera, které mu byly předány Poskytovatelem a které nejsou veřejně přístupné a které byly Poskytovatelem za důvěrné označeny.
 • V případě jakéhokoli porušení článku 11 těchto obchodních podmínek ze strany Partnera, jeho zaměstnance či další osoby, jejíž činnosti využil Partner k realizaci předmětu Dohody o spolupráci, je Poskytovatel oprávněn vyúčtovat Partnerovi smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě Partnerovi, a to na účet uvedený ve výzvě. Partner souhlasem s těmito obchodními podmínkami výslovně potvrzuje, že výše smluvní pokuty dohodnutá v tomto ustanovení obchodních podmínek je přiměřená a opodstatněná, a vzdává se práva domáhat se u soudu snížení případných smluvních pokut vyúčtovaných Poskytovatelem v souladu s tímto ustanovením obchodních podmínek.
 • Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo Poskytovatele na náhradu veškeré majetkové i nemajetkové újmy, na niž má Poskytovatel nárok v plné výši vedle smluvní pokuty.
 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Poskytovatel prohlašuje, že osobní údaje Partnera budou chráněna v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a jinými právními předpisy. Osobní údaje Partnera budou zpracovávány mimo jiné za účelem plnění smluvního závazku, zákonných poviností Poskytovatele a ochrany jeho oprávněných zájmů, a to po dobu trvání smluvního poměru a až 10 let po jeho ukončení. Práva Partnera na informace o zpracování osobních údajů, právo požadovat opravu či další práva se řídí platným zněním obecného nařízení o ochraně osobních údajů a jinými právními předpisy.
 • Registrací do provizního systému vyjadřuje Partner svůj souhlas se zasíláním e-mailových zpráv, které budou sloužit k zasílání novinek a informací souvisejících s Kampaněmi v provizním systému či s předmětem podnikání Poskytovatele. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat.
 • Při realizaci Kampaní, zejména při zasílání e-mailových zpráv, se Partner zavazuje dodržovat právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 • V případě, že při realizací Kampaní dojde k porušení právních předpisů dle předchozího článku 12.3 Partnerem, nese za toto porušení výlučnou odpovědnost Partner. V případě, že bude po Poskytovateli v souvislosti s takovou protiprávní činností Partnera požadováno peněžité plnění, má Poskytovatel vůči Partnerovi nárok na úhradu takového plnění, včetně nákladů na právní zastoupení.

Obchodní podmínky v tomto znění jsou účinné od 20. 9. 2023.